Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

 

 

 ZPPW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zespół Planowania Przestrzennego Województwa podlegający Zastępcy Dyrektora ds. Planowania Przestrzennego wykonuje wszelkie prace w zakresie analiz, studiów i koncepcji niezbędnych do określenia przez Marszałka Województwa na obszarze województwa świętokrzyskiego zasad i kierunków wynikających z zagospodarowania przestrzennego Kraju, a w szczególności:

1) w oparciu o koncepcję przestrzennego zagospodarowania Kraju opracowuje pod względem merytorycznym, technicznym i formalno-prawnym projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

2) opracowuje analizy i studia problemowe w dziedzinie gospodarki przestrzennej dotyczące między innymi: demografii, infrastruktury społecznej i technicznej, komunikacji, powiązań gospodarczych, ochrony środowiska itp. w skali województwa i powiązań międzyregionalnych,

3) przygotowuje wnioski z planu z zagospodarowania przestrzennego województwa do koncepcji przestrzennego zagospodarowania Kraju, strategii rozwoju województwa, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla organów sporządzających wojewódzkie programy zawierające zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych,

4) przygotowuje opinie w sprawie uwzględnienia polityki przestrzennej państwa w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i innych opracowaniach z zakresu planowania przestrzennego.


2. Zespół Planowania Przestrzennego realizuje ponadto następujące prace w zakresie planowania przestrzennego w województwie:

1) bierze udział w opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa w części dotyczącej gospodarki przestrzennej,

2) przy współdziałaniu z właściwymi merytorycznie Departamentami Urzędu Marszałkowskiego i innymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi bierze udział w opracowaniu wojewódzkich programów służących realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych,

3) bierze udział w uzgadnianiu programów zadań rządowych opracowywanych przez ministerstwa i centralne organy administracji rządowej,


4) prowadzi monitoring zmian w zagospodarowaniu województwa, w tym:

a) opracowuje informacje i wnioski wynikające z ww. zmian do bieżącej polityki Zarządu Województwa w dziedzinie gospodarki przestrzennej,

b) na bieżąco aktualizacje bazę danych dotyczących przestrzeni województwa,

5) uczestniczy w negocjacjach z gminami w zakresie wprowadzenia zadań Samorządu  Województwa do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) prowadzi archiwum opracowań planistycznych i studialnych,

7) wykonuje w ramach ewentualnych rezerw czasowych opracowania dla innych organów samorządowych w tym:


a) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) opracowania ekofizjograficzne,

c) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

d) inne programy i opracowania dla organów samorządowych oraz jednostek z nimi związanych w zakresie działania Biura

 

 z Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

 

KONTAKT

ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

25-520 Kielce, ul. Targowa 18

tel. (041) 343-81-74

fax. (041) 343-01-79

email: zppw@sbrr.pl