Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


ŚBRR w nowej formie - styczeń 2016 r.


Rozmowa z Dyrektorem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego – Krzysztofem Domagałą.


Od 1 stycznia 2016 r. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego obowiązuje nowy, zmieniony Regulamin Organizacyjny. Co konkretnie się zmieniło?


Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającej w połowie 2015 roku nowy Regulamin Organizacyjny ŚBRR, Zarządzeniem Dyrektora ŚBRR wprowadzono go w życie w pełni rzeczywiście od 1 stycznia 2016 r., wraz z nowym schematem Biura. Aktualizacja ta została niejako wymuszona zmianami, które zaszły w strukturze wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w tym Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Do tej pory koordynowaniem wdrażania EFS w naszym regionie (POKL) zajmowało się Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, a RPO w „starej" perspektywie było programem jednofunduszowym, a więc skoncentrowanym na podziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie te dwie ścieżki połączono, tworząc jeden, dwufunduszowy (EFS + EFRR) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. W naszym regionie RPO 2014-2020 jest realizowany w całości przez Urząd Marszałkowski. Oczywistą konsekwencją tych zmian była konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji w ŚBRR, bo przecież Biuro było do tej pory dostosowane organizacyjnie do wdrażania w ramach EFS dużego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przypomnę, że w ŚBRR zatrudnienie, związane z realizacją POKL, wynosiło przez ostatnie lata około 100 osób. Większość tych pracowników (90%) przeszło do nowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, a w ŚBRR pozostała 10-cio osobowa grupa zamykająca i rozliczająca POKL 2007-2013.
Ponadto, drugą istotną przyczyną aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego ŚBRR w zakresie Biura PROW była konieczność restrukturyzacji tego Biura w celu dostosowania go do realizacji nowego PROW i PO RYBY w perspektywie finansowej 2014-2020.


W jakim tempie przeprowadzono zmiany zatrudnieniowe?


Docelowy poziom zatrudnienia został osiągnięty zgodnie z założeniami do końca 2015 roku. Do tego czasu stopniowo wraz z przekazywaniem pracowników do Urzędu Marszałkowskiego była stopniowo redukowana struktura i zatrudnienie Biura POKL. Przy czym należy podkreślić, że redukcja zatrudnienia to nie była akcja zwalniania ludzi, ale przenoszenia ich do nowego departamentu Urzędu Marszałkowskiego, zajmującego się „społeczną" częścią RPO. Podstawowym zadaniem pozostałego w ramach ŚBRR zespołu jest zakończenie wdrażania POKL – zamknięcie i rozliczenie, co według wstępnych założeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ma nastąpić do połowy 2017 roku. W tym czasie będziemy prowadzić końcowe rozliczenia finansowe, ostatnie kontrole, a także przygotowywać sprawozdania z realizacji zadań, stopnia osiągnięcia założonych wskaźników itp. Liczę także na to, że zespół, tworzący zreorganizowane Biuro POKL, będzie mógł podejmować także inne nowe zadania. Myślę tu np. o działalności, związanej z tworzeniem                                   i realizacją konkretnych projektów, a więc bardziej bezpośredniej, wdrażającej formie uczestnictwa w „życiu funduszowym". Bez żadnych wątpliwości można powiedzieć, że ten zespół z uwagi na posiadane doświadczenie może sprawnie realizować projekty z nowej perspektywy, zbliżone do działań, znanych z PO KL-u, RPO, PROW-u, a także innych funduszy pomocowych. Mamy doświadczenie, mamy ludzi, mamy sprzęt, możemy to robić. A na razie dostosowujemy się aktywnie do aktualnych potrzeb.
 

Korekty w regulaminie ŚBRR dotyczą jednak nie tylko Biura POKL.


Rzeczywiście, częściowa restrukturyzacja obejmuje też część Biura, związaną z wdrażaniem innych funduszy pomocowych, a więc Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego RYBY. W przypadku tzw. programów rolnych mamy duże doświadczenie, sięgające początku PROW-u, tj. 2004 roku, a także przedakcesyjnego Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanego w oparciu o środki pozyskane z Banku Światowego w latach 1999-2003. Także ostatni okres programowania PROW i PO RYBY 2007-2013 przyniósł dodatkowe wnioski co do możliwości i potrzeby usprawnień w strukturze wdrażania. Kierując się tymi wnioskami oraz tym, że w nowej perspektywie zmienia się zakres działania i rozmiar PO RYBY, zreorganizowaliśmy Biuro PROW, tworząc dodatkowy pion grupujący obsługę wdrażania projektów. Uzyskamy w ten sposób większą sprawność działania przy niezmienionym zatrudnieniu. Myślę, że pomoże nam to umocnić pozycję ŚBRR jako jednego z krajowych liderów we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Generalnie – jako Biuro wchodzimy w nowy okres programowania w nowej formule, ale też z nowymi pomysłami i nadziejami. Aktualnie Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmuje się wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), a także zamykaniem i rozliczaniem PROW 2007-2013 i PO RYBY 2007-2013. Mam nadzieję, że realizując zadania z obszaru PROW i PO RYBY, a także być może uczestnicząc w jakiejś mierze w działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego, ŚBRR w sposób istotny przyczyni się do osiągnięcia celów, stawianych w bieżącej perspektywie budżetowej funduszom europejskim w naszym województwie.


Czy to już wszystkie zmiany zrealizowane w ostatnim czasie w ŚBRR?


W zasadzie w zakresie merytorycznym tak. Dodać jednak należy, że pod nowe potrzeby i możliwości Biura PROW i Biura POKL zreorganizowaliśmy jedno duże Archiwum zakładowe połączone z dwu odrębnych oddziałów w siedzibie ŚBRR. Zadania archiwizacji przejęła administracja ŚBRR.
Bez zmian pozostaje natomiast zakres działania Biura związany z planowaniem przestrzennym. Zespół Planowania Przestrzennego Województwa zajmuje się aktualizacją i monitoringiem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, a także innymi zadaniami związanymi z ładem przestrzennym województwa, zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.


E. B-G

 

 

Załączniki:
1. Tabela pn. Limity i wykorzystanie środków, jakie otrzymało Województwo Świętokrzyskie na wdrażanie działań w ramach PROW 2007-2013 – stan na dzień 31 grudnia 2015r.
2. Tabela pn. Zestawienie zawartych umów/wydanych decyzji w ramach PROW 2007-2013 - stan na dzień 31 grudnia 2015r.

 

 

1. Rezultaty działalności Biura  PROW 2007-2013 - luty  2016r.

2. Rezultaty działalności Biura PO KL - luty 2016r.

3. Rezultaty działalności ZPPW 1999-2015 - kwiecień 2016r.

4. Rezultaty działania PROW - stan na 31.12.2017r.

5. Rezultaty działania PO KL 2016-2017

6. Rezultaty działania ZPPW w latach 2016 - 2017